Ma 2

Centralt innehåll för kurserna Matematik 2.

Matematik 2a Matematik 2b Matematik 2c
Taluppfattning, aritmetik och algebra
Strategier för att formulera algebraiska uttryck, formler och ekvationer kopplat till konkreta situationer och karaktärsämnena.    
Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter. Metoder för beräkningar med potenser med rationella exponenter.  
Lösning av exponentialekvationer genom prövning och grafiska metoder. Begreppet logaritm i samband med lösning av exponentialekvationer. Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna.
Metoder för beräkningar vid budgetering. Metoder för beräkningar vid budgetering.  
Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. Räta linjens ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. (OBS! står under geometri hos skolverket!!!)
Användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer. Begreppet linjärt ekvationssystem. Begreppet linjärt ekvationssystem.
Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. Hantering av kvadrerings- och konjugatregeln i samband med ekvationslösning. Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln.
  Utvidgning av talområdet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer. Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa potens- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential- och andragradsekvationer samt linjära ekvationssystem. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal.
Geometri
Fördjupning av geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel sinus, cosinus, tangens, vektorer och symmetrier. finns i  kurs ma1
Matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt jämförelser med hur man argumenterar i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang. finns i  kurs ma1
  Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar. Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.
Samband och förändring
Begreppet funktion, definitions- och värdemängd. Tillämpningar av och egenskaper hos linjära funktioner samt potens-, andragrads- och exponentialfunktioner.

Egenskaper hos andragradsfunktioner.

(övriga finns i kurs ma1)

Egenskaper hos andragradsfunktioner.

(övriga finns i kurs ma1)

Representationer av funktioner, till exempel i form av ord, gestaltning, funktionsuttryck, tabeller och grafer. finns i kurs ma1
Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, utan och med digitala verktyg. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg. Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.
Skillnader mellan begreppen ekvation, algebraiskt uttryck och funktion. finns i kurs ma1
Sannolikhet och statistik
  Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar, inklusive regressionsanalys. Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys.
  Orientering och resonemang kring korrelation och kausalitet.  
  Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse. Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.
  Egenskaper hos normalfördelat material. Egenskaper hos normalfördelat material.
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.