Ma 3

OBS! Kursen Ma 3 är under konstruktion. Vissa flikar är fortfarande tomma, de är markerade med *** i menyn.

Matematik 3b Matematik 3c
Algebra
Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar till hantering av dessa begrepp. Begreppen polynom och rationella uttryck samt generalisering av aritmetikens lagar för hantering av dessa begrepp.
Algebraiska och grafiska metoder för att lösa polynomekvationer av högre grad.  
  Begreppet absolutbelopp.

Trigonometri

  Egenskaper hos cirkelns ekvation och enhetscirkeln för att definiera trigonometriska begrepp.
  Bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen för en godtycklig triangel.
Samband och förändring
Användning av begreppet geometrisk summa samt linjär optimering i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.  
Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde. Orientering kring kontinuerlig och diskret funktion samt begreppet gränsvärde.
Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad. Egenskaper hos polynomfunktioner av högre grad.
Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion. Begreppen sekant, tangent, ändringskvot och derivata för en funktion.
Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner. Härledning och användning av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av funktioner.
Introduktion av talet e och dess egenskaper. Introduktion av talet e och dess egenskaper.
Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion. Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av derivatans värde för en funktion.
Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan. Algebraiska och grafiska metoder för lösning av extremvärdesproblem inklusive teckenstudium och andraderivatan.
Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata. Samband mellan en funktions graf och funktionens första- och andraderivata.
Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata. Begreppen primitiv funktion och bestämd integral samt sambandet mellan integral och derivata.
Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. Bestämning av enkla integraler i tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena.
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.